KLACHTENREGELING DELIA SKIN CLINIC

 

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Klacht: elk ongenoegen van de cliënte jegens Delia Skin Clinic of de onder haar verantwoordelijkheid werkzame skin professionals met betrekking tot de diensten in het algemeen of de totstandkoming en de uitvoering van een behandelovereenkomst of de productverkoop meer in het bijzonder;
 • Klager: de cliënte of haar vertegenwoordiger, die een klacht kenbaar maakt;
 • Klachtenfunctionaris: mevrouw Sylvia van der Graaff, verbonden aan Delia Skin Clinic, die belast is met de afhandeling van de klacht;
 • Delia Skin Clinic: de vennootschap onder firma Delia Skin Clinic V.O.F. (KvK-nummer: 67690882), kantoorhoudende aan het Hunzebos 2 te (1447 TX) Purmerend;
 • Cliënte: de persoon die bij Delia Skin Clinic een behandeling ondergaat en/of producten koopt en/of de persoon die voor een ander een behandel- overeenkomst met Delia Skin Clinic aangaat of producten koopt;
 • Diensten: alle door Delia Skin Clinic verrichte dienstverlening gericht op schoonheidsverzorging en huidverbetering in de meest brede zin van het woord, bestaande uit onder meer behandeling, advisering, informatieverstrekking op elke mogelijke wijze in de kliniek en daarbuiten (al dan niet via sociale media) en verkoop van Producten;
 • Behandelingen: alle door Delia Skin Clinic aangeboden behandelingen;
 • Producten: alle door Delia Skin Clinic gebruikte en te koop aangeboden producten;
 • Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij de Cliënte aan Delia Skin Clinic opdracht geeft om de op enige behandeling gerichte diensten te verrichten en zich akkoord verklaart om de betreffende behandeling te ondergaan tegen de in die overeenkomst opgenomen voorwaarden en het bepaalde in deze daarvan deel uitmakende algemene voorwaarden;
 • Productverkoop: de verkoop door Delia Skin Clinic van bepaalde producten aan de cliënte, die deze koopt met inachtneming van het bepaalde in deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden;
 • Skin professional: de bij Delia Skin Clinic werkzame persoon die de behandelovereenkomst en de productverkoop tussen de Cliënte en Delia Skin Clinic feitelijk uitvoert en de diensten verleent;

Artikel 1: Doel

 1. Deze klachtenregeling heeft tot doel om tot een snelle oplossing te komen voor eventuele Klachten, om cliënten te beschermen en om de relatie tussen cliënten en Delia Skin Clinic goed te houden.
 2. Delia Skin Clinic trekt lering uit klachten om haar dienstverlening te verbeteren.

Artikel 2: Procedure

 1. Elke Klacht wordt onder de aandacht gebracht van mevrouw Sylvia van der Graaff, die namens Delia Skin Clinic optreedt als klachtenfunctionaris. Als de klacht zich tegen de klachtenfunctionaris zelf richt zal in overleg met de klager een andere persoon als klachtenfunctionaris voor die betreffende klacht worden aangewezen.
 2. De Klachtenfunctionaris vraagt de klager om een toelichting op de klacht. Klachten met betrekking tot een product worden slecht in behandeling genomen als het originele aankoopbewijs wordt overgelegd, als de onvolkomenheid reëel en voldoende substantieel van aard is, niet voortvloeit uit verkeerd gebruik, direct na de constatering door klager aan Delia Skin Clinic is gemeld en klager zich heeft onthouden van herstelpogingen.
 3. De klachtenfunctionaris vraagt degene over wie met betrekking tot een behandeling is geklaagd of de verantwoordelijke voor de verkoop van het product waarover is geklaagd om een reactie op de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris probeert tot een oplossing te komen, samen met de klager en degene over wie is geklaagd of degene die verantwoordelijk is voor de verkoop van het product waarover is geklaagd.
 5. De klachtenfunctionaris probeert de klacht binnen vier weken af te handelen en brengt de klager gemotiveerd op de hoogte als deze termijn wordt verlengd.
 6. De klachtenfunctionaris legt de klacht, de gegrondheid en de eventuele oplossing en aanbevelingen schriftelijk vast.
 7. Als de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, bevestigen de klager en degene over wie is geklaagd of de verantwoordelijke voor de verkoop van het product waarover is geklaagd dat zij instemmen met het hiervoor bedoelde document van de klachtenfunctionaris en dat de kwestie daarmee is opgelost.
 8. Als de klacht niet naar tevredenheid van de klager en Delia Skin Clinic is afgewikkeld, dan is sprake van een geschil, dat naar keuze van Delia Skin Clinic kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van branchevereniging ANBOS (Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging) of de bevoegde rechter.

Artikel 3: Kosten

 1. Aan de behandeling van de klacht zijn voor klager geen kosten verbonden.
 2. De kosten van eventuele door klager ingeschakelde derden zijn voor haar eigen rekening